Under fanen Trivelige Røa har vi samlet arbeidsområdene grønne lunger, forskjønnelse Røa sentrum og lokal samferdsel. Dette omfatter konkrete aktiviteter og synlige tiltak i vårt nærmiljø som skal bidra til økt trivsel for beboerne på Røa.

Friluftsliv - grønne lunger

Friluftsliv, møteplasser, lekeplasser, grønne lunger, turveier osv. opptar mange i alle aldre. Røa Vel har etablert en egen arbeidsgruppe «Grønne lunger» som gjennom årene har bidratt til å ruste opp de grønne lungene og turveiene på Røa. Disse områdene er i stor grad eid og forvaltet av Oslo Kommune, enten sentralt eller av bydel Vestre Aker. Mange har vært i dårlig forfatning. Vi arbeidet aktivt for at kommunen skal ta ansvar for og utføre vedlikehold og utbedringer, men dette kan være tunge og langsomme prosesser og vi kommer ikke alltid i mål.  Vellet organiserer og finansierer derfor en del arbeid på dugnadsbasis,  i dialog og samarbeide med kommunen, grunneiere og naboer. Prosjektene finansieres i stor grad av kontingentinntektene i Røa Vel, men etter søknad har vi mottatt noe støtte fra frivillighetsmidler i bydel Vestre Aker,fra stiftelser etc. Benker, lekeapparater og fotballmål er utplassert. Vi har jobbet med forbedringer av turveiene langs øvre Mærradalsbekken, Lysakervassdraget og Grinidammen.  Lekeplassene ved Snargangen, Sørsletta og Finnhaugen er andre eksempler på prosjekter. 

Flere viktige møteplasser, historiske steder og utfartsveier finnes i Bogstad-området. Her arbeider vellet med prosjektet Bogstad Ring for ivaretakelse av historiske områder og kulturlandskaper ved blant annet oppgradering av Peder Ankers plass; restaurering av Utsiktskollen og rydding av Himstadjordet, samt reguleringssaker for turveien langs øvre Mærradalsbekken og sykkelvei innover i Sørkedalen. I forbindelse med et nytt vann- og avløpsprosjekt fra Bogstad til Tryvann engasjerer vellet seg også i lysløpetrasèen langs Byveien.

Forskjønnelse Røa sentrum 
Vi har dessverre erfart at fellesområdene i Røa sentrum er preget av dårlig vedlikehold og forsøpling. Vellet har fokus på  forbedring av forholdene ved søppelsanking, rydding og utsetting av søppelkasser. Arbeidet skjer på dugnadsbasis, i samarbeide med handelsstanden og beboere på Røa. Vellet arbeider nå på et oppgraderingsprosjekt av Kirkeparken sammen med Røa kirke.

Lokal samferdsel 
Trafikk handler også om trafikkforholdene i boligområdene, som parkering, interessekonflikter mellom «myke» og «harde» trafikanter – skolebarn og tungtrafikk, biler og syklister, gangveier og sykkelstier. Trafikk handler videre om gjennomkjøring, vedlikehold, bommer, skilting, biltrafikk og skoleveier. Kanskje er det slik at Røa-tunell vil løse mange av de andre trafikale utfordringene, men neppe alle. Her tar Røa Vel fatt i saker vi kan hjelpe beboere med.

Trivselsvektere
I tillegg til arbeidet som utføres av styret og arbeidsgruppene prøver vi å knytte til oss hva vi kaller trivselsvektere. Dette kan være enkeltpersoner eller grupper som er ønsker å bidra i det daglige til å opprettholde trivsel og kvalitetene på et bestemt sted i vårt område, som for eksempel statuer, sittebenker, holdeplasser, grønne plasser, turveier og smett. Trivselsvektere følger med, varsler og utfører mindre løpende ryddearbeid.

Dugnadsgruppe
Vi har etablert en dugnadsgruppe som som er en fast ressursgruppe som vi trekker på ved gjennomføring av dugnadsprosjektene. 

I 2023 jobber vi særlig med:

 • Rydding og utvikling av Utsiktskollen i Bogstad Skogpark. Vi har mottatt noe i frivillighetsmidleri støtte fra bydelen til dette prosjektet.
 • Videre utvikling av Finnhaugen lekepark. Vi har mottatt kr 250 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til dette prosjektet.
 • Videre opprusting og skilting av snarganger. Vi har mottatt noe i frivillighetsmidler i støtte fra bydelen til dette prosjektet.
 • Prosjekt for fornyelse av Kirkeparken Røa Kirke, i samarbeide med Kirken.
 • Forbedringer på turveiene langs Lysakerelven og Øvre Mærradalsbekken
 • Trafikkforhold, særlig Røakrysset

I 2022 jobbet vi særlig med:

 • Strøing av snarganger og smett (se vedlegg)
 • Forprosjekt for fornyelse av Kirkeparken Røa Kirke (vi mottok noe frivillighetsmidler fra bydelen til dette forprosjektet)
 • Rydding og utvikling av Utsiktskollen/Himstadjordet (Bogstad) vi mottok noe frivillighetsmidler fra bydelen til dette prosjektet- se vedlegg under)
 • Videre opprusting og skilting av snarganger
 • Oppfølging av vedlikehold av grønne lunger vi tidligere har arbeidet med
 • Trafikkforhold, særlig Røakrysset
 • Etablere dugnadsgruppe og trivselsvektere

I 2021 jobbet vi særlig med: 

 • Opprusting snarganger med grus, lys og rekkverk (se vedlegg om bruk av frivillighetsmidler)
 • Bogstad Ring 
 • Legge planer for fornyelse av Kirkeparken Røa Kirke
 • Utplassering av benker i grønne lunger, langs turveier og i Røa sentrum. Se her
 • Forsøplingen på Røa sentrum
 • Fellestur langs Lysakerelven: Se her

I 2020 jobbet vi særlig med:

 • Opprusting lekeplassen Finnhaugen (se vedlegg om bruk av frivillighetsmidler)
 • Opprusting fotballøkke ved Mølleplassen
 • Bogstad Ring 
 • Vedlikehold ved minnesmerkene for Peder Anker og Kr. Aubert
 • Julebelysning i Røa sentrum i samarbeid med Jernia
 • Fellestur langs Lysakerelven

I 2019 jobbet vi særlig med:

 • Fotballplass og Lekeapparater i Sørsletta Lekepark (se vedlegg om bruk av frivillighetsmidler)
 • Turveien langs Lysakerelven
 • Dugnad for å rydde stien langs Grinidammen
 • Himstadjordet ved Bogstad Camping
 • Kart og skilt

2018 jobbet vi særlig med:

 • Turveien i øvre del av Mærradalsbekken
 • Snargangen Park