RØA VEL ble stiftet i 1914 og har dermed arbeidet med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røa-distriktet i over 100 år. Medlemsmassen er på rundt 1300 husstander som utgjør ca. en tredjedel av husstandene i distriktet. Vi ønsker at mange flere husstander på Røa vil bli medlemmer.

Røa Vel engasjerer seg i mange «hjertesaker»: Røa-tunnel, utbygging av Røa sentrum og småhusområdene, lokale trafikkspørsmål, grønne lunger, turveier, stier, forsøpling, mm. Gjennom vår virksomhet forsøker vi å opptre som bindeledd og pådrivere mellom beboere, etater, bydelsadministrasjon og politikere lokalt og sentralt, for å skape resultater i fellesskap som er vanskelig å oppnå alene. Dette spenner over store reguleringssaker til gjennomføring av små utbedringstiltak i nærmiljøet. Vellet drives av et styre på frivillig, ulønnet basis og en deltidsengasjert sekretær. Figuren under viser de hovedområdene vellet arbeider med.

 

 

Utvikling Røa sentrum

Vellet har i flere år arbeidet for få utbyggerne, politikere og myndigheter til å enes om en helhetsplan som også tar hensyn til Røas tradisjoner, identitet og kulturhistorie samt vektlegger hele Røas befolknings behov for mobilitet, åpne grønne rom og møteplasser. Tre store utbyggere arbeider pt med konkrete planer for bolig- og næringsutvikling på nordøst og sydøst siden av Røa krysset. Vellet mener også at all utbygging her må koordineres i tid for kortest mulig byggetid, minst mulig forurensning og færrest mulige fysiske stengsler i sentrum.

For utfyllende informasjon om utbyggingen: Se her

 

Gjennomgangstrafikk og mobilitet

Vi har nå i 41 år arbeidet for tunnel under Røa sentrum. Vi har ventet lenge og fortsatt er det usikkert om og når den kan bli realisert. Røa Vel fortsetter like fullt å påvirke politikere og etatene – nå via en egen arbeidsgruppe (etablert 2021). Gruppen skal videre se på fremtidens løsninger for mobilitet og trafikktiltak i sentrumsområdet. Vellet arbeider også for at trafikksanering i krysset må innarbeides i helhetsplanen for utbyggingen av de sentrale sentrumstomtene (se over).

For utfyllende informasjon om Røa-tunnelen - Se her

Utbygging villaområdene

Oslo Kommunes småhusplan har bestemmelser som skal ivareta eksisterende bomiljø, grøntdrag og bebyggelsespreg, men i praksis erfarer vi at disse har liten gjennomslagskraft i byggesakene. Resultatet er at Røas trivelige småhusområder i stort tempo er i ferd med å bli mindre grønne og endre karakter. Etablerte verdier og kulturminner går tapt. Røa Vel går ikke inn i enkeltsaker, men har utformet prinsipielle uttalelser om viktigheten av å ta hensyn til eksisterende beboere, etablerte bomiljøer og kvaliteter. Videre har vellet engasjert seg og avgitt uttalelse i samme retning i den pågående prosessen for å revidere småhusplanen.

For Røa Vels innspill til Småhusplanen sendt Plan- og bygningsetaten: Se her

For Røa Vels generelle uttalelse om stedstilpasning og stedsidentitet ved boligforttening: Se her

Friluftsliv - grønne lunger

Friluftsliv, møteplasser, lekeplasser, grønne lunger, turveier osv. opptar mange i alle aldre. Røa Vel har etablert en egen gruppe «Grønne lunger» som gjennom årene har bidratt til å ruste opp de grønne lungene og turveiene på Røa. Mange har vært i dårlig forfatning. Arbeidet gjøres på dugnadsbasis, gjerne i samarbeide med aktive nabogrupper. Benker, lekeapparater og fotballmål er utplassert. Vi har jobbet med forbedringer av turveiene langs øvre Mærradalsbekken, Lysakervassdraget og Grinidammen.  Lekeplassene ved Snargangen, Sørsletta og Finnhaugen er andre eksempler på prosjekter. Vellet arbeider nå på et oppgraderingsprosjekt av Kirkeparken sammen med Røa kirke.

For utfyllende informasjon Se her

Bogstad Ring

Flere viktige møteplasser, historiske steder og utfartsveier finnes i Bogstad-området. Her arbeider vellet med prosjektet Bogstad Ring for ivaretakelse av historiske områder og kulturlandskaper ved blant annet oppgradering av Peder Ankers plass; restaurering av Utsiktskollen og rydding av Himstadjordet, samt reguleringssaker for turveien langs øvre Mærradalsbekken og sykkelvei innover i Sørkedalen. I forbindelse med et nytt vann- og avløpsprosjekt fra Bogstad til Tryvann engasjerer vellet seg også i lysløpetrasèen langs Byveien.

For utfyllende informasjon Se her

Forskjønnelse fellesområder

Vi har dessverre erfart at fellesområdene i Røa sentrum er preget av dårlig vedlikehold og forsøpling. En arbeidsgruppe arbeider med forbedring av forholdene ved søppelsanking, rydding og utsetting av søppelkasser. Arbeidet skjer på dugnadsbasis, i samarbeide med handelsstanden og beboere på Røa.

For utfyllende informasjon Se her

Trafikksaker

Trafikk handler også om trafikkforholdene i boligområdene, som parkering, interessekonflikter mellom «myke» og «harde» trafikanter – skolebarn og tungtrafikk, biler og syklister, gangveier og sykkelstier. Trafikk handler videre om gjennomkjøring, vedlikehold, bommer, skilting, biltrafikk og skoleveier. Kanskje er det slik at Røa-tunell vil løse mange av de andre trafikale utfordringene, men neppe alle. Her tar Røa Vel fatt i saker vi kan hjelpe beboere med.

Trivselsvektere

I tillegg til arbeidet som utføres av styret og arbeidsgruppene prøver vi å knytte til oss hva vi kaller trivselsvektere. Dette kan være enkeltpersoner eller grupper som er ønsker å bidra i det daglige til å opprettholde trivsel og kvalitetene på et bestemt sted i vårt område, som for eksempel statuer, sittebenker, holdeplasser, grønne plasser, turveier og smett. Trivselsvektere følger med, varsler og utfører mindre løpende ryddearbeid.

Kommunikasjon

Røa Vel informerer om sine aktiviteter og aktuelle saker på hjemmeside og Facebook. Vellet har også egne sider i lokalbladet "Tett På" som distribueres til samtlige beboere på Røa fem ganger i året. Se her. Det avholdes folkemøter om større saker og årsmøte. Invitasjoner til møter og aktiviteter sendes medlemmer pr. e-post og SMS.  Røa Vel har også god kontakt med Akersposten som jevnlig har oppslag om Røa Vels aktiviteter.

Vi hører gjerne fra deg hvis du har tanker eller ideer som vi kan ta tak i: post@roa-vel.no Du finner oss også på Facebook www.facebook.com/roavelforening