Vedtekter for Røa Vel

Vedtatt på årsmøtet 1962, med endringer i 1984, 1986, 1987, 1990,1996, 2004, 2008,2011, 2013, 2017, 2018 og 2019.

1. Formål
RØA VEL, stiftet i mars 1914 og med organisasjonsnummer 986 538 070, skal arbeide med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røa-distriktet.


2. Område
Røa Vels arbeidsområde begrenses av Ankerveien i nord, Gamle Hovsetervei i Øst, Sørkedalsveien frem til Mærradalsbekken, langs denne til bydelsgrensen over Ullernåsen i syd til Vækerøveien, og fra denne langs kraftledningen til Lysakerelven, og langs denne i vest. I tillegg vil utbyggingsområder som naturlig hører til Røa Vels område også omfattes, heri inkluderes områder opp mot Voksen Skog og husstander øst for Ankerveien som ikke naturlig tilhører våre nabovel. 

3. Medlemskap
Medlemskap er basert på den enkelte husstand i Område definert i paragraf 2 (Område), så vel i småhus som i blokkbebyggelse. 
Husstanden kan registreres med flere navn, men med kun ett medlemskap.
Beboere utenfor området og næringsdrivende med virksomhet innenfor Røa Vels område kan være støttemedlem uten stemmerett, men med forslagsrett og talerett på årsmøtet. I tillegg kan styret godkjenne medlemskap på vanlige betingelser for personer med spesiell tilknytning til Røa. 
Medlemskapet opphører ved skriftlig oppsigelse eller ved manglende betalinger av kontingent.

4. Styret
Røa Vels styre skal bestå av 7-9 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Lederen velges særskilt. Nestlederen velges internt på første styremøtet etter årsmøtet. Styret kan i løpet av toårsperioden velge annen styreleder blant styremedlemmene, såfremt styremedlemmet selv ønsker dette og eksisterende styreleder selv stemmer for en slik endring. Slik beslutning har gyldighet frem til neste årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når lederen / nestlederen og 3 styremedlemmer er tilstede. Valgbar til styreverv er personer som kan dokumentere medlemskap i Røa Vel.
Kandidater til styret fremlegges av Valgkomiteen gjennom årsberetningen/innkallingen. Forslag til styrekandidater fremmes til Valgkomiteen senest 1 måned før årsmøte.

5. Årsmøtet
Styret innkaller til ordinært årsmøte med minimum 14 dagers varsel. Ordinært årsmøte skal finne sted innen utgangen av april hvert år. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet fra medlemmer utenom styret må være sendt styret innen 1. februar. Årsmøte kan kun fatte vedtak i de saker som er satt opp i innkallingen.

Ordinært årsmøte skal behandle:

1. Valg av møteleder, referent(er), tellekorps på 3 blant de fremmøtte og et medlem utenfor styret til å medundertegne protokoll sammen med møteleder og referent.
2. Styrets beretning for siste år.
3. Revidert regnskap og revisors beretning.
4. Orientering om bevilget støtte. 
5. Fastsettelse av medlemskontingent og forslag til budsjett for kommende år.
6. Behandling av innkomne forslag/saker annonsert i innkallingen. 
7. Valg av styre som nevnt under punkt 4 - Styret. 
8. Valg av revisor.
9. Valg av valgkomité (minst 2 medlemmer).

Gjenvalg kan finne sted. Skriftlig valg foretas hvis 1/3 av de fremmøtte medlemmer ønsker det.

6. Stemmeregler
Med unntak av bestemmelsene om vedtektsendringer og oppløsning av Røa Vel, blir vedtak på årsmøtet fattet med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Kun fremmøtte medlemmer har stemmerett og ingen har mer enn en stemme pr. husstand. Fullmakter aksepteres ikke.


7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når lederen, halvparten av styret eller minst 50 medlemmer skriftlig forlanger en eller flere saker behandlet. Saken(e) skal være beskrevet i innkallelsen. Innkallelse skal skje med minst 14 dagers varsel.

8. Lederens plikter
Lederen leder og representerer Røa Vel og sørger for at årsmøtet og styrets vedtak gjennomføres. Nestleder overtar i lederens fravær.

9. Styrets plikter
1. Styret forvalter Røa Vels midler og sørger for riktig førte og reviderte regnskaper.
2. Styret er ansvarlig for å fremme forslag til valgkomité med minst 2 medlemmer til årsmøtet.
3. Styret skal foreslå revisor til årsmøtet.
4. Styret skal foreslå møteleder og referent til årsmøtet.
5. Styret plikter å holde seg orientert om saksområder som er av aktuell interesse for Røa Vel.
6. Styret bør følge med i bydelsutvalgets arbeid. 
7. Styret skal gi skriftlige uttalelser i saker som blir forelagt Røa Vel.
8. Styret utpeker representanter til eventuelle komiteer, styrer eller møter.

10. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan vedtas på det ordinære årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret innen utgangen av siste år og skal følge innkallingen.

11. Oppløsning av Røa Vel
Styret eller minst 50 medlemmer kan foreslå oppløsning av Røa Vel. For behandling av et slikt forslag må et fulltallig styre, samt minst 50 medlemmer være tilstede. Avgjørelsen skjer med minst 2/3 flertall. Blir Røa Vel besluttet oppløst, må midlene stå rentebærende i 3 år. Blir Røa Vel opprettet igjen innen 3 år, tilfaller midlene den nye velforeningen. I motsatt fall skal det siste sittende styret vedta at Røa Vels midler blir gitt til sosiale formål etter utløpet av 3-års perioden. Forslaget må bekjentgjøres for medlemmene med minst 1 måneds varsel til ordinært eller ekstraordinært årsmøte.