Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Høstnummeret av Tett På

Høstnummeret av Tett På

I det nye nummeret kan du lese et intervju med styreleder Anne Bjørnebye Vik om skjebnen til Røatunnelen etter at planene om ny tunnel ble skrotet etter 40 års venting. Spørsmålet som da melder seg er: Hva gjør vi med gjennomgangstrafikken? Vi er ikke villig til å vente i 40 nye år! Røa Vel mener at kommunen ikke må la seg presse under den midlertidige byggestoppen knyttet til revisjon av Småhusplanen. Kommersielle utbyggere har stor økonomisk interesse i utvikling av bebygde eiendommer. Med sin finansielle tyngde kan de lett presse kommunen til å få gjennomslag for prosjekter som kan forringe bo-og strøkskvalitet. Hva skjer i Røa sentrum? Skanska har i flere omganger fått nei fra Plan-og Bygningsetaten for planene om utbyggingen av Røa sentrum. Entreprenøren klaget og fikk medhold av politikerne. Hva blir neste trekk? Vi minner også om muligheten til å søke om penger til barne- og ungdomstiltak i vårt område. Les mer om kriteriene og løp og søk! Frist er 01.12.2022. God lesning!

Les mer
Røa Vel søker frivillige til dugnadsgruppe

Røa Vel søker frivillige til dugnadsgruppe

Røa Vels motto er trivsel og godt bomiljø på Røa! Vi vektlegger å være en aktiv pådriver, katalysator og vaktbikkje overfor politikere og kommunale myndigheter, sentralt eller lokalt. Vellet bidrar også med midler og organiserer dugnader for gjennomføring av konkrete aktiviteter og tiltak på fellesområder som ikke prioriteres av eller faller utenfor myndighetens ansvar. Vi søker nå kontakt med frivillige (medlemmer og ikke-medlemmer) til Røa Vels dugnadsgruppe.

Les mer
Byutviklingsutvalget skulle sagt nei til Skanska

Byutviklingsutvalget skulle sagt nei til Skanska

25. august ga Byutviklingsutvalget Skanska medhold i sin klage på Plan- og bygningsetatens (PBE) avslag. Gjennom Røa PlanForum har Røa Vel gjennom flere år forsøkt å finne løsninger sammen med Skanska. Skanska har imidlertid sendt inn flere forslag og søknader som har overskredet gjeldende reguleringsplan. Dette har medført langvarig saksbehandling i PBE. Vi har også vært klare på at sentrumsutbyggingen med flere aktører må koordineres med sikte på kortest mulig anleggsperiode. Slik det nå ligger an, bygges sentrum ut bit for bit uten samordning. To ganger tidligere har utbyggere fått dispensasjon for å bygge høyere mot at de har avgitt areal og bygget for allmenheten. Det gjelder Røa Torg og Røa Bad. Vi vil ikke skrote Skanskas prosjekt. Vi ønsker at Røas eldste hus blir værende som i dag og at gangveien fra T-banen bevares. Vi prioriterer offentlig tilgjengelighet og mulighet for et aktivt byliv. Bortfall av en blokk kan kompenseres ved å øke høyden med en etasje på de resterende. Det innebærer at Skanska vil få bygget tilnærmet like mange boliger og parkeringsplasser som de nå har søkt om og høyden på byggene vil være lavere enn byggene ved Røa Torg. Saken går nå tilbake til PBE der det gjenstår behandling av svært mange andre dispensasjoner. Byutviklingsutvalget begrunner sitt vedtak med ønske om å forkorte byggesaken. Man risikerer derimot å forlenge behandlingstiden betydelig. I vedlegget kan du lese artikkelen fra Røa Vel i sin helhet.

Les mer
Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Røa Vels strategiplan for de neste 4 årene har et eget punkt om mål og tiltak for barn og unge. Vi ønsker trygge forhold i nærmiljøet for barn og unge og samarbeider med skoler, barnehager, idrettslag og organisasjoner, nabolag og enkeltpersoner. Røa Vel skal være relevant for barn og unge og vil fremme nye tiltak til fordel for barn og ungdom innenfor vellets arbeidsområder. Vi har kr 25.000 til disposisjon for nye prosjekter. Søknadsfrist er utsatt til 1. desember. I vedlegget kan du lese mer om søknadskriteriene.

Les mer
Uttalelse til forslag til revidert Småhusplan

Uttalelse til forslag til revidert Småhusplan

Røa Vel har i dag avgitt følgende høringsuttalelse til forslaget til revidert Småhusplan: "Røa Vel vil gi sin støtte til den reviderte planen. PBE har etter vår vurdering tatt tak i svært mange av de problemområdene som vi påpekte i våre kommentarer og innspill før revisjonsarbeidet ble satt i gang i fjor. Det ser videre ut som om PBE er enig med oss i de negative konsekvensene den forrige planen har fått. De løsningene som nå er foreslått vil etter vår oppfatning gi en fornuftig utvikling av småhusområdene. Vi vil samtidig uttrykke en viss bekymring når det gjelder fremtidig bilparkering i småhusområdene, i lys av den foreslåtte nye parkeringsnormen. Dersom det ikke lenger skal stilles krav om parkering på egen tomt, er det fare for økt bilparkering i smale villaveier. Fremkommeligheten utgjør allerede i dag en sikkerhetsrisiko". I vedlegget kan du lese mer om våre kommentarer og innspill før revisjonsarbeidet ble startet i fjor.

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem