Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Folkemøte om sykkeltilrettelegging i Nordengveien

Folkemøte om sykkeltilrettelegging i Nordengveien

INVITASJON TIL FOLKEMØTE OM PLANLAGT SYKKELTILRETTELEGGING SNARGANGEN – NORDENGVEIEN - TRETTEBAKKEN Er du opptatt av nærmiljøet, bomiljøet og skoleveien? Røa Vel arrangerer FOLKEMØTE ONSDAG 8. FEBRUAR KL. 1900-2100 PÅ SAMFUNNSHUS VEST. Husk at fristen for innspill fra beboere til Bymiljøetaten er 10. februar 2023. Sørg for at din stemme blir hørt og send innspill til bymiljøetaten. Innspillet sendes til: postmottak@bym.oslo.kommune.no og merkes sak 22/20678. Vedlagt finner du detaljert program for møtet. Det er fortsatt tid til å oppnå medvirkning til den endelige løsningen, så møt opp!

Les mer
Røa Vel søker frivillige til dugnadsgruppe

Røa Vel søker frivillige til dugnadsgruppe

Røa Vels motto er trivsel og godt bomiljø på Røa! Vi vektlegger å være en aktiv pådriver, katalysator og vaktbikkje overfor politikere og kommunale myndigheter, sentralt eller lokalt. Vellet bidrar også med midler og organiserer dugnader for gjennomføring av konkrete aktiviteter og tiltak på fellesområder som ikke prioriteres av eller faller utenfor myndighetens ansvar. Vi søker nå kontakt med frivillige (medlemmer og ikke-medlemmer) til Røa Vels dugnadsgruppe.

Les mer
Byutviklingsutvalget skulle sagt nei til Skanska

Byutviklingsutvalget skulle sagt nei til Skanska

25. august ga Byutviklingsutvalget Skanska medhold i sin klage på Plan- og bygningsetatens (PBE) avslag. Gjennom Røa PlanForum har Røa Vel gjennom flere år forsøkt å finne løsninger sammen med Skanska. Skanska har imidlertid sendt inn flere forslag og søknader som har overskredet gjeldende reguleringsplan. Dette har medført langvarig saksbehandling i PBE. Vi har også vært klare på at sentrumsutbyggingen med flere aktører må koordineres med sikte på kortest mulig anleggsperiode. Slik det nå ligger an, bygges sentrum ut bit for bit uten samordning. To ganger tidligere har utbyggere fått dispensasjon for å bygge høyere mot at de har avgitt areal og bygget for allmenheten. Det gjelder Røa Torg og Røa Bad. Vi vil ikke skrote Skanskas prosjekt. Vi ønsker at Røas eldste hus blir værende som i dag og at gangveien fra T-banen bevares. Vi prioriterer offentlig tilgjengelighet og mulighet for et aktivt byliv. Bortfall av en blokk kan kompenseres ved å øke høyden med en etasje på de resterende. Det innebærer at Skanska vil få bygget tilnærmet like mange boliger og parkeringsplasser som de nå har søkt om og høyden på byggene vil være lavere enn byggene ved Røa Torg. Saken går nå tilbake til PBE der det gjenstår behandling av svært mange andre dispensasjoner. Byutviklingsutvalget begrunner sitt vedtak med ønske om å forkorte byggesaken. Man risikerer derimot å forlenge behandlingstiden betydelig. I vedlegget kan du lese artikkelen fra Røa Vel i sin helhet.

Les mer
Uttalelse til forslag til revidert Småhusplan

Uttalelse til forslag til revidert Småhusplan

Røa Vel har i dag avgitt følgende høringsuttalelse til forslaget til revidert Småhusplan: "Røa Vel vil gi sin støtte til den reviderte planen. PBE har etter vår vurdering tatt tak i svært mange av de problemområdene som vi påpekte i våre kommentarer og innspill før revisjonsarbeidet ble satt i gang i fjor. Det ser videre ut som om PBE er enig med oss i de negative konsekvensene den forrige planen har fått. De løsningene som nå er foreslått vil etter vår oppfatning gi en fornuftig utvikling av småhusområdene. Vi vil samtidig uttrykke en viss bekymring når det gjelder fremtidig bilparkering i småhusområdene, i lys av den foreslåtte nye parkeringsnormen. Dersom det ikke lenger skal stilles krav om parkering på egen tomt, er det fare for økt bilparkering i smale villaveier. Fremkommeligheten utgjør allerede i dag en sikkerhetsrisiko". I vedlegget kan du lese mer om våre kommentarer og innspill før revisjonsarbeidet ble startet i fjor.

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt område i over 100 år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem