Uttalelse til forslag til revidert Småhusplan

Uttalelse til forslag til revidert Småhusplan

Røa Vel har i dag avgitt følgende høringsuttalelse til forslaget til revidert Småhusplan: "Røa Vel vil gi sin støtte til den reviderte planen. PBE har etter vår vurdering tatt tak i svært mange av de problemområdene som vi påpekte i våre kommentarer og innspill før revisjonsarbeidet ble satt i gang i fjor. Det ser videre ut som om PBE er enig med oss i de negative konsekvensene den forrige planen har fått. De løsningene som nå er foreslått vil etter vår oppfatning gi en fornuftig utvikling av småhusområdene. Vi vil samtidig uttrykke en viss bekymring når det gjelder fremtidig bilparkering i småhusområdene, i lys av den foreslåtte nye parkeringsnormen. Dersom det ikke lenger skal stilles krav om parkering på egen tomt, er det fare for økt bilparkering i smale villaveier. Fremkommeligheten utgjør allerede i dag en sikkerhetsrisiko". I vedlegget kan du lese mer om våre kommentarer og innspill før revisjonsarbeidet ble startet i fjor.

Les mer
Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Røa Vels strategiplan for de neste 4 årene har et eget punkt om mål og tiltak for barn og unge. Vi ønsker trygge forhold i nærmiljøet for barn og unge og samarbeider med skoler, barnehager, idrettslag og organisasjoner, nabolag og enkeltpersoner. Røa Vel skal være relevant for barn og unge og vil fremme nye tiltak til fordel for barn og ungdom innenfor vellets arbeidsområder. Vi har kr 25.000 til disposisjon for nye prosjekter. Søknadsfrist er 1. september og 1. november. I vedlegget kan du lese mer om søknadskriteriene.

Les mer
Plan for gang- og sykkelvei lansert

Plan for gang- og sykkelvei lansert

Akersposten skriver 9. februar at Statens Vegvesen har startet den innledende fasen med å anlegge gang- og sykkelvei fra Røakrysset til kommunegrensen mot Bærum. (llustrasjonsfoto av fremtidig gang- og sykkelvei og fortau i Griniveien, Norconsult/Statens vegvesen). Statens vegvesen skal bygge ny gang- og sykkelveg og nytt fortau mellom Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter. Ruste opp eksisterende gang- og sykkelveg mellom Ekraveien og Oslo/Bærum grense, ca. 350 meter. Avkjørsler skal tilpasses. Vann- og avløpsetaten i Oslo skal skifte ut vann- og avløpsledninger mellom Røakrysset og Ekraveien, cirka 450 meter. Byggestart er satt til våren 2023 og med 2 års anleggsperiode er ferdigstillelse planlagt våren 2025. Vedlagt finner du hele artikkelen til Akersposten.

Les mer
Tett På kommer med våren!

Tett På kommer med våren!

I det første nummeret i 2022 får du svar på hva Røa Vel gjør for barn og unge. Vi ønsker å synliggjøre vårt arbeid som har barna som målgruppe. Her er det mulig å søke om pengestøtte til viktige fellesskapstiltak. Hvem har ikke opplevd å komme ufrivillig ut på glattisen i vinter? Skyggefulle snarganger og smett som vi alle er så avhengige av i nærmiljøet, har vært spesielt rammet. Men Røa Vel vet råd, les mer i vårnummeret! Sagaen om utbyggingen av Røa sentrum ruller videre. De siste omdreiningene kan du lese mer om i Tett På.

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem