Røa-tunnelen - en historisk oppdatering 2021

Røa-tunnelen - en historisk oppdatering 2021

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 30.09.21.

Røa Vel har nå i 41 år arbeidet for tunnel under Røa sentrum. Vi har ventet lenge og fortsatt er det usikkert om og når den kan bli realisert. Røa Vel fortsetter like fullt å påvirke politikere og etatene - nå via en egen arbeidsgruppe "Fremtidens mobilitet og trafikktiltak" (etablert 2021)

Facebook gruppen «Røatunnel nå» har gjengitt en historisk oversikt for tunnelen. Herfra refereres følgende:

  • 1980: På grunn av trafikkforholdene som er oppstått, legger byplankontoret frem ”FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GRINIVEIEN OG EKRAVEIEN, RØA-sak 31”. I en protokolltilførsel nevnes Røa-tunnelen her første gang offisielt som løsningen på de trafikkproblemer alle visste ville komme
  • 1981: Utredningen ”Transport vest” konkluderer med at Griniveien kommer til å bli en av hovedinnfartsårene til Oslo. Røa Vel , v/ Taugbøl & Øøverland legger frem utredninger med planforslag for en tunnel forbi RØA
  • 1988: Veidirektoratet og Byplankontoret besluttet med bakgrunn i møter med Røa Vel å planlegge ressursbruken for å legge forholdene tilrette slik at reguleringsarbeidet for tunnelinngangene kan gjennomføres så raskt som mulig. Imidlertid ble det fremhevet at selve reguleringsarbeidet ikke kunne startes før Stortinget har vedtatt bompengefinansiering for Oslo og Akershus. Stortingets vedtak forventet å bli fattet i vårsesjonen 1988.
  • 1988 (Januar): Røa tunnelen innlemmes i Oslopakke 1" og bompengeringen rundt Oslo er et faktum
  • 1990: Byplankontoret sier i brev : ” Vi betrakter bygging av tunnel som en forutsetning i den videre planleggingen av et lokalsenter på RØA”
  • 1991: Veisjefen lover midler til utredning av Røa tunnelen med sikte på presentasjon for Stortinget våren 1993
  • 1997: Røa tunnelen nedprioritert og heller ikke tatt med i ny veiplan 1998 – 2007 (Oslopakke 2). Oslo bystyre påla staten veivesen å sette i gang reguleringsarbeide med Røa tunnelen med sikte på ferdigstillelse tidligs mulig i planperioden.
  • 1998: Statens vegvesen fikk utarbeidet ”Forprosjekt Røatunnelen”

Figur 1 illustrerer deretter de viktigste konseptsvalgsutredningene  (KVU) og kvalitetssikringsrapportene (KS) som ble utarbeidet og fremlagt fra og med 2005 og frem til 2019.

Her er Bymiljøetaten benevnt BYM; B-MOS er byrådets Miljø-og samferdselsutvalg; K3-1 og K3-3 betegner henholdsvis konsept for kort og lang tunnel øst-vest under Røa sentrum; og OP3 betyr Oslopakke 3.

Figur 1: Tidsløp for Røa tunnelen

 Oppsummering fra sesong 38 (2018) og 39 (2019)

Er det mulig fortsatt å snakke om en Røatunnel? Etter 40 år med argumenter, ønsker, planlegging, utredninger, kvalitetssikringer, bystyrevedtak og skriverier er det all mulig grunn til å forsøke å forstå hva våre politikere egentlig holder på med. 

I revidert avtale for Oslopakke 3 (2017-2036) ble det lagt til grunn at prosjektet skulle igangsettes og finansieres med Oslopakke 3-midler, med forutsetning om en tunnelløsning for Røakrysset. Konseptvalget ble lagt frem for bystyret, som i sitt møte 24.10.2018 (sak 330/18) fattet følgende vedtak«Det arbeides videre med tunnel øst-vest som løsning for Røakrysset ».

Dette innebar at det skulle jobbes videre med konseptene K3-1 (kort tunnel) og K3-3 (lang tunnel). Etter bystyrevedtak sommeren 2018 skulle man endelig skaffe oppdatert og dyptgående grunnlag for å kunne anbefale kort eller lang øst-vest trasé. Ca 180 millioner kroner lå også i Oslopakke 3 til finansiering av prosjektering og påbegynnende regulering.

Mens vi venter.. 

Hva skjedde så etter dette bystyrevedtaket i 2018? Svaret er ingenting- i alle fall ikke de påfølgende 12-14 måneder. Ikke før etter ca 15 måneder fikk Røa Vel kontakt med en nyansatt innleid prosjektleder i Bymiljøetaten (BYM) som da akkurat hadde startet arbeidet. Gjennom møter og kontakter kunne Vellet følge arbeidet på avstand, samtidig som Vellet hele tiden gav prosjektleder innspill om byutviklingen på Røa og behovet for tunnel for å kunne få til en fremtidsrettet byutvikling på Røa. 

Politisk oppgjør

Mer enn 1 ½ år etter bystyrevedtaket ble både Vellet og mange politiker i bystyret svært utålmodige. Hva med prioriteringen av Røatunnelen i den reviderte handlingsplanen for Oslopakke 3 (OP3) for perioden 2021-2024? Hva anbefalte styringsgruppen - hvor det politiske var representert ved kommunalt  byråd for Miljø-og samferdsel Lan Marie N Berg? Jo, penger tidligere allokert til Røatunnelen var strøket! Dette var selvfølgelig uhørt! Men under behandlingen i Oslo bystyre fikk Høyres representanter gjennom følgende vedtak: ”Bystyret ber byrådet legge frem en sak med valg av konsept for Røatunnelen i løpet av 2021. Dersom det i 2021 blir behov for mer planleggingsmidler til Røatunnelen enn det som gjenstår av allerede tidligere bevilgede midler til planlegging, skal dette finansieres over avsetningene til lokale vegtiltak og programområder Oslo”. I praksis betyr det at dersom det ikke er penger til å planlegge Røatunnelen videre, så skal det tas fra potten til sykkelveier.

Ikke lenge etter og før sommerferien 2020 utlyste endelig prosjektlederen i BYM en anbudskonkurranse med tittelen: «Forprosjekt Røatunnelen med teknisk grunnlag og kostnadsestimering ». Flere konsulentfirmaer jobbet derfor iherdig med anbudsdokumenter utover sommeren og høsten. Håpet om reell fremdrift tentes. 

Byråd Berg ombestemmer seg 

Røa Vel etterlyser på høstparten igjen hva som skjer med Røatunnelen. I oktober 2020 får vi vite av byråd Lan Marie N Berg at konsulentoppdraget er avlyst! Begrunnelsen byråd Berg gir, er at det i forhandlinger om revidert handlingsprogram for Oslopakke 3 påpekes at det har kommet inn mindre bompenger enn tidligere budsjettert. Byrådets politikk er at 99% av bompengene prioriteres i handlingsprogrammet for 2012-2014 til kollektivprosjekter, gang- og sykkelveier. Dermed nedprioriteres Røatunnelen i budsjettet- nok en gang. (Bystyresak 121/2020 18.06.20). Det slåes dermed en strek over et bystyrevedtak – rett og slett! 

Må vi begrave Røatunnelen en gang for alle?

Nei- det gjør vi ikke. I det selvsamme bystyremøte om handlingsprogrammet for Oslopakke 3 den 18 juni 2020, ble fikk de politikere som hele tiden har fulgt opp tunnelen kjempet igjennom følgende vedtak:

 «Bystyret ber byrådet legge frem en sak med valg av konsept for Røatunnelen i løpet av 2021. Dersom det i 2021 blir behov for mer planleggingsmidler til Røatunnelen enn det som gjenstår av allerede tidligere bevilgede midler til planlegging, skal dette finansieres over avsetningene til lokale vegtiltak og programområder Oslo».

Røa Vel får altså opplyst at den økonomiske rammen for prosjektet er nedjustert i tråd med tilgjengelige midler fra Oslopakke 3 (OP3), men at det likevel ligger tilstrekkelig med midler i prosjektet til å kunne legge frem et grunnlag for at bystyret kan ta en beslutning om konsept. Vellet får videre opplyst at byråd Berg nå har kommet frem til at det ikke er nødvendig å utrede to konsepter for tunnel valg.

Byråd Berg sier da: ” Etaten vil utarbeide et underlag for valg av konsept som svarer ut behovet for god fremkommelighet og trafikksikre løsninger på Røa, med oppdaterte vurderinger og nødvendig beslutningsunderlag. Det er dialog med etaten om en revidert bestilling for å sikre at det utarbeides et tilstrekkelig faglig underlag for å kunne legge frem sak fra bystyret i løpet av 2021 med forslag til valg av endelig konsept for Røakrysset.”

Oppfølging 2021- per september 2021

Røa Vels gruppe for å følge opp både Røa tunnelen og fremtidig mobilitetsløsninger -Mobilitets Forum (RMF) – har opprettet kontakt med avdelingen i Bymiljøetaten (BYM) og allerede påpekt viktige forhold som må tas med i bestillingen. Dette  ble utdypet i et planlagt møte mellom etatens prosjektleder og RMF i februar 2021.

Bymiljøetaten har benyttet konsulentfirmaet Multiconsult til å foreta denne nye utredningen. Målet er at politikere endelig skal få et oppdatert grunnlag for å bestemme seg for enten en kort eller lang tunnel under Røa sentrum. Utredningen er pr september 2021 ferdig fra Multiconsults side og overlevert BYM på slutten av sommeren 2021. Røa Vel har imidlertid ikke fått anledning til å lese utredningen pr dags dato. BYM sier at den er oversendt byrådet ved Miljø-og samferdselsutvalget (MOS). Her skal den først behandles politisk før den blir offentliggjort.

Røa Vel følger saken. September 2021