Det gjelder ditt nærmiljø!

Det gjelder ditt nærmiljø!

Publisert av Knut Fougner den 10.03.20. Oppdatert 02.04.20.

Røa PlanForum (RPF) er et dialogforum i regi av Røa Vel for grunneiere, utbyggere, handelsstanden, lokalpolitikere og Samfunnshus Vest. Forumet ble opprettet i februar 2018. Hensikten har vært å få til en helhetsplan for utbyggingen av Røa sentrum, og at Røa sentrum skal bli et godt og funksjonelt sentrum. Vi ønsker fokus på stor bevegelsesfrihet, tilgang på lys og luft, sosiale byrom preget av grønt snarere enn asfalt, og med et bolig- og servicetilbud som er tilpasset ønsker om stedsidentitet, lokale behov og nye teknologier.

 

Det er ikke så lite Røa PlanForum har fått til allerede:

 • En oppdatert stedsanalyse for Røa sentrum sommeren 2018
 • Mange positive og viktige dialogmøter mellom deltakerne i RPF
 • Enighet om å utarbeide en helhetsplan for utviklingen av Røa sentrum våren 2019
 • Politisk støtte i Vestre Aker bydel for en helhetsplan for utviklingen – inklusive tunnel
 • Møter og kontakter med Byråd for byutvikling H. Marcussen
 • En mulighetsstudie august 2019 (av arkitektfirmaet Niels Torp) av et fremtidig Røa sentrum , og visning av koseptmodellen for Røas befolkning, blant annet på folkemøtet 22. august 2019 og i Røa bibliotek
 • Møte og kontakter med øverste ledelse i Plan- og Bygningsetaten
 • Samarbeid med RUTER om fremtidige kollektivløsninger
 • Kontakt og samarbeid med Bymiljøetatens prosjekt for vurdering av kort eller lang Røa tunnel
 • Kontakt og informasjonsutveksling med Statens Veivesen om ny sykkelvei i Griniveien fra Lysakerelven til Røakrysset
 • Kontakt med ny leder av Byutviklingsutvalget i RådhusetFiguren over viser deltagere og aktuelle tomter som er med i diskusjonene:

 • Skanska kjøpte allerede i mars 2017 fem tomter: Vækerøveien 201 og 203, Griniveien 4a, 4b og 6
 • Auctus har tinglyst opsjon på å kjøpe Vækerøveien 197 og 199 (Røa Sport og Mote)
 • Samfunnshus Vest ønsker å utvide bygningsmassen for å få til en kultursal
 • Grunneiere av Vækerøveien 210 og Griniveien 10 vurderer fremtidig eiendomsutvikling i tråd med en helhetsplan
 • Esso stasjonen skal selges
 • Røa Torg er orientert om RPF aktiviteter.

 

Videre arbeid

Det viktigste arbeidet framover nå er å få politisk støtte for at infrastruktur, inklusive trafikkavvikling og -sanering, må planlegges samtidig med helhetsplanen for utbygging og før byggetillatelser for aktuelle tomter innvilges. Oslopakke 3 er i spil i bystyret, finansieringen er fortsatt usikker. RPF vil arbeide aktivt via politikerne for helhetsplanen og en oppnåelig og realistisk trafikksanering i sentrum.