Trafikksaker

Trafikken på Røa

 Stengning mot Griniveien, meningsmåling:

I perioden  1/9 til 1/12-2007 (ca.) har  Røa Vel gjennomført en meningsmåling hos berørte beboere for å kartlegge holdninger til og erfaringer med prøveordningen med stengningen av  Røatoppen, Bjerkebakken, Ekraveien og Nordengveien for gjennomgangstrafikk mot Griniveien.

Meningsmålingen har vært gjennomført ved innsending av spørreskjemaer over internett, og ved direkte kontakt med den enkelte beboer (de som ikke svarte over internett). Alle har hatt anledning til å svare, og vårt inntrykk er at initiativet er tatt godt imot av omrent alle berørte. Av  drøyt 1000 hustander  fikk vi inn 642 svar, derav i underkant av halvparten levert over internett. Selv om vi nok ønsket en enda høyere svarprosent, må dette sies å være mer enn tilstrekkelig for  å kunne trekke gode konklusjoner.

Historikk (noen linker kan mangle etter flytting til ny server)

  • Resultatet av meningsmålingen: (link)
  • Innhenting av svar på spørreskjema over email eller ved personlig intervju 1/9-2007 - 1/12-2007.
  • Brev til husstandene mellom Sørkedalsveien og Griniveien i forbindelse med meningsmålingen september 2007 (link)
  • Regneark med sammenligning av trafikktellinger 1999 og 2007 (link)
  • Resultat av trafikkmålinger i Linhusv, Trettebakken og Snargangen utført våren 2007av Samferdselsetaten (link)
  • Annonsering av prøvestengning av veier på Røa, 11.08.2005(link)
  • Samferdselsetaten 28.02.2005 - trafikksanering på Røa (link)
  • Rapport fra trafikk-komiteen i Røa Vel, 1999 (link)
  • Resultat av trafikkmålinger i Linhusv., Trettebakken og Snargangen utført høsten 1999 av Hjellnes Cowi AS (link)