Vedtekter

Vedtekter for RØA VEL

Styret ønsker å fremme forslag til reviderte vedtekter på årsmøte 2018 - 26. april.

Vi presentere her tre dokumenter som vi ber våre medlemmer å se på og gjerne kommentere i e-post til styret - mailto:styret@roa-vel.no i god tid før årsmøte.

Her kan du se endringer i forskjellige formater:

  1. Oversikt med 12 punkter
  2. Nye vedtekter med forklaring på endringer
  3. Gamle vedtekter med alle endringer synlige

Gjeldende vedtekter for Vellet er gitt nedenfor.

Vedtektene ble noe justert etter årsmøte 2017. Se avsnitt 6 - Stemmeregler


Røa Vels gjeldende vedtekter:

Vedtatt på årsmøtet 1962, med endringer i 1984, 1986, 1987, 1990,1996, 2004, 2008 , 2011, 2013 og 2017

1. Formål

RØA VEL skal arbeide med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røadistriktet.

2. Område

RØA VELs område begrenses av Ankerveien i nord, Gamle Hovsetervei i øst, Sørkedalsveien frem til Mærradalsbekken og langs denne til kraftledningen over Ullernåsen i syd, og langs Lysakerelven i vest. I tillegg vil utbyggingsområder som naturlig hører til RØA VELs område også omfattes.

3. Medlemsskap

Medlemskap er basert på den enkelte husstand, såvel i småhus som i blokkbebyggelse, og for næringsdrivende. Styret kan gi dispensasjon for kollektivt medlemskap for boligselskaper og institusjoner. Medlemskapet opphører ved skriftlig oppsigelse innen årets utgang eller hvis kontingenten og påkrav ikke betales til forfall.

4. Styret

RØA VELs styre skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Lederen velges særskilt. Nestlederen velges internt på første styremøtet etter årsmøtet. Styret kan i løpet av toårsperioden, velge annen styreleder blant styremedlemmene, såfremt styremedlemmet selv ønsker dette, og eksisterende styreleder selv stemmer for en slik endring. Slik beslutning har gyldighet frem til neste årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når lederen / nestlederen og 3 styremedlemmer er tilstede. Valgbar til styreverv er personer som kan dokumentere medlemskap i Røa Vel før årsmøte, dog senest 15. mars samme år. Valgkomiteens forslag til nye medlemmer av styret følger årsberetningen.

5. Årsmøtet

Styret innkaller til ordinært årsmøte med minimum 14 dagers varsel. Ordinært årsmøte bør finne sted innen utgangen av april hvert år.

Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av dirigent.
2. Styrets beretning for siste år.
3. Revidert regnskap og revisors beretning.
4. Bevilget støtte. Styret redegjør for støttebeløp som er bevilget siste år.
5. Fastsettelse av medlemskontingent og forslag til budsjett for kommende år.
6. Forslag fra styret.
7. Forslag fra medlemmer utenom styret, som er innsendt skriftlig til styret innen utgangen av siste året.
8. Valg av styre som nevnt under punkt 4. Dessuten velges revisor og valgkomité (minst 2 medlemmer) for et år av gangen.

Gjenvalg kan finne sted. Skriftlig valg foretas hvis det fremmes forslag om det. I slike tilfeller velges et tellekorps på 3 blant de fremmøtte medlemmer.

6. Stemmeregler

Med unntak av bestemmelsene om vedtektsendringer og oppløsning av RØA VEL, blir vedtak på årsmøtet fattet med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Kun fremmøtte medlemmer har stemmerett og ingen har mer enn en stemme. Fullmakter aksepteres ikke.

7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når lederen, halvparten av styret eller minst 50 medlemmer skriftlig forlanger en eller flere saker behandlet. Saken(e) skal være nevnt i innkallelsen. Innkallelse skal skje med minst 14 dagers varsel.

8. Lederens plikter

Lederen leder og representerer RØA VEL og sørger for at årsmøtet og styrets vedtak gjennomføres. Nestleder overtar i lederens fravær.

9. Styrets plikter

1. Styret forvalter RØA VELs midler og sørger for riktig førte og reviderte regnskaper.
2. Styret tilsetter sekretær og fastsetter dennes godtgjørelse og arbeidsoppgaver.
3. Styret plikter å holde seg orientert om saksområder som er av aktuell interesse for RØA VEL.
4. Styret bør følge med i bydelsutvalgets arbeid. Styret skal gi skriftlige uttalelser i saker som blir forelagt RØA VEL.
5. Styret utpeker representanter til eventuelle komitéer, styrer eller møter.

10. Sekretærens oppgaver

Sekretæren skal:
1. Utføre oppgave som pålegges av styret.
2. Delta på styremøter og årsmøter og skrive referater fra disse.
3. Innkreve kontingent.
4. Arbeide kontinuerlig med medlemsverving.
5. Føre regnskap og foreta utbetalinger etter anvisning fra leder / nestleder.

11. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan vedtas på det ordinære årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret innen utgangen av siste år.

12. Oppløsning av RØA VEL

Styret eller minst 50 medlemmer kan foreslå oppløsning av RØA VEL. For behandling av et slikt forslag må et fulltallig styre, samt minst 50 medlemmer være tilstede. Avgjørelsen skjer med minst 2/3 flertall. Blir RØA VEL besluttet oppløst, må midlene stå rentebærende i 3 år. Blir RØA VEL opprettet igjen innen 3 år, tilfaller midlene den nye velforeningen. I motsatt fall skal det siste sittende styret vedta at RØA VELs midler blir gitt til sosiale formål etter utløpet av 3-års perioden. Forslaget må bekjentgjøres for medlemmene med minst 1 måneds varsel til ordinært eller ekstraordinært årsmøte.