Reguleringsplan Røa

Reguleringsplaner for Røa


Vækerøveien 195B, Tore Hals Mejdells vei 1,2,4

Bystyret vedtok 9. desember 2015 Byutviklingskomiteens innstilling:

Sak 358 15/01915-2 Vækerøveien 195 b, Tore Hals Mejdells vei 1, 2, og 4 - Detaljregulering - Bolig, forretning, institusjon (bibliotek, kultur) annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningssenter, helse, frisør), kontor, bevertning - Byrådssak 226 av 06.10.2015

  • Byutviklingskomiteens innstilling ble vedtatt. Vedtaket kan leses her (link)

Byutviklingskomiteen støtter alternativ 1 som beskrevet nedenfor. Alternativ 1 er i tråd med utbygger og Bydel Vestre Akers ønsker/syn.

Mer informasjon om saken finnes her (link)

Sammendrag:
Planområdet grenser til Røa T-banestasjon og omfatter Røa Torg med tilliggende bebyggelse på hver side av Tore Hals Mejdells vei og omfatter et samlet areal på 8,6 da. Arealet er del av en større reguleringsplan for Røa sentrum (S-4110). Hensikten med planforslaget er å utvikle Røa Torg til knutepunkt med handelsområde, tjenesteyting, kulturaktiviteter og flere nye boliger og med økt arealutnyttelse. Området foreslås regulert hovedsakelig til bolig, forretning, bibliotek, kultur, tjenesteyting og torg. Samlet areal bruksareal (BRA) for ny bebyggelse utgjør 17.150 m2. Maks BRA bolig er 7 000 m2. Maks BRA næring er 13 850 m2 hvorav forretning utgjør 8 400m2. En handlegate plasseres under bakken. Maks BRA kultur utgjør 4 600m2. Maks høyde i planområdet er K 172,5 (Samfunnshuset). Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et alternativ 2 med lavere høyde på boligbebyggelsen, mindre andel forretning og uten forretningsareal under bakken. Plan og bygningsetaten anbefaler alternativ 2. Byrådet anbefaler alternativ 1.
 

Beskrivelse av planforslaget- altemativ 1

Planforslaget er utarbeidet av LPO Arkitekter AS på vegne av Røa Centrum AS og Samfunnshus Vest SA. Forslaget legger til rette for å utvikle Røa Torg som møteplass og knutepunkt, med torg, handelssenter, serveringssteder, tjenester, helse og kulturaktiviteter i tilknytning til T-bane og bussholdeplassene på Røa. Som del av knutepunktet legges det til rette for oppføring av nye boliger. Reguleringen skal legge til rette for å heve og oppgradere torget og erstatte torgbygget med paviljong i en etasje. Samfunnshuset utvides mot øst (kultursal) og bygges på med 2 etasjer. Bebyggelsen sør for Tore Hals Mejdells rives og det legges til rette for oppføring av nye boliger over en forretningsetasje. I tillegg reguleres det et handelssenter med forretninger på gateplan og under bakken.
Området foreslås regulert til Bebyggelse og anlegg - bolig, forretninger, institusjon (bibliotek, kultur), annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningssenter, helse, frisør), kontor, bevertning samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg, torg, gangog sykkelvei.
Maks BRA næring er 13 850 m* hvorav forretning utgjør 8 400 m2. Forretningsareal er plassert på bakkeplan henvendt mot torget og gater i alle felt. I tillegg foreslås en innvendig handlegate under bakken med inngang fra en forplass mot T-bane- stasjonen. Deler av handlegaten er plassert under offentlig vei, Tore Hals Mejdells vei. Torget kan bebygges med paviljongbygg i en etasje inntil BYA = 450 m’. Maks BRA kultur er 4 600m2. Samfunnshuset kan utvides og påbygges med to inntrukne etasjer inntil k 172,5. Maks BRA bolig er 7 000 m2 i 5+1 etasjer over forretningsareal og er plassert i felt 17 syd for Tore Hals Mejdells vei med gesimshøyde maks k 169,5.
Bilparkering skal følge laveste norm. Det skal etableres minimum 60 sykkelplasser på og i nær tilknytning til torget og 30 sykkelplasser som skal betjene T-banen. Bebyggelsen under offentlig regulert vei forutsetter avtale med Oslo kommune. Torget skal være tilgjengelig for allmennheten og ha åpne gangforbindelser mot Vækerøveien og T-bane som sikres i bestemmelsene.
Planforslaget har et felles parkeringsanlegg som er plassert under bakken i alle felt. Atkomst parkeringsanlegg er fra Tore Hals Mejdells vei og går i tunell under gaten. I tillegg er det vist atkomst for varelevering på gateplan i samfunnshuset og en atkomst for varelevering og Syketransport fra Vækerøveien for boligene syd for planområdet.
 


Røa Torg

Sak 201107496 Planinitiativ - Vækerøveien 195 B - Austliveien 1, 2 - 4 -  reguleringsplan - Bolig og forretning.

Saken gjelder området Røa torg, Samfunnshuset og Austliveien syd for torget og Samfunnshuset.

Offentlige documenter finnes under link til Plan- og bygningsetatens arkiv (klikk saksnummer over).

Regulering Røa Torg og omgivelser

Regulering Røa Torg og omgivelser

Røa Vel arrangerte et folkemøte I Røa kirke 16. desember 2013 med innspill fra partene. Du kan lese mer om dette i vår årsrapport 2013

Da det har vært en del uriktige påstander fra interimstyret i Samfunnshus Vest AS (fra 24. februar til 9. april 2014) omkring de rettslige forhold knyttet til torget, velger vi å publisere notat av 5. april fra Røa Centrum AS.


Nedenfor vil dere se en oversikt over gjeldende reguleringer i vårt distrikt. Detaljer kan dere finne ved å gå til kart i Plan og bygningsetaten: https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=planinnsyn#cp=591771,6647876,6,planinnsyn

Du kan velge detaljer i venstre marg. Ved å zoome inn på et område vil du se at reguleringsbestemmelsene dukker opp på kartet - slik du ser på kartutsnittet iver Røa Torg over.

Detaljer om reguleringen av Røa (2004) kan du finne under denne (link)