Røatunnelen

Tilleggsutredning til KVU Røatunnelen

Tilleggsutredning for KVU Røatunnelen er utarbeidet etter bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Bestillingen fra byrådsavdelingen ble sendt til Bymiljøetaten 20.11.2017, og tilleggsutredningen ble ferdigstilt 16. april 2018. I løpet at prosjektperioden har Bymiljøetaten hatt ett møte med byrådsavdelingen, der revisjon av mål og krav var tema.

Bymiljøetaten ved Plan- og utredningsdivisjonen har utarbeidet tilleggsutredningen. Bymiljøetaten har hatt bistand fra Norconsult til blant annet å beregne nye trafikktall. Norconsults arbeid er dokumentert i en vedleggsrapport.

Oslo, 16. april 2018

Oslo kommune, BymiljøetatenRøatunnelen

Røa 22. juni

Byrådet legger frem bystyret 28. juni forslag om videre vurdering av to alternativer for tunnel øst- vest:

Røatunnel konsept.jpg

Saken i sin helhet kan leses i dette dokument Byrådssak 165/18


Røa, desember 2017

Røatunnelen tilbake på skinner:

Presentasjoner og Diskusjoner på vårt folkemøte 28. november på Persbråten skole avdekket et initiativ fra Byrådet om nok en utredning av alternative løsninger for Røakrysset - se Artikkel i Aftenposten av 6. desember som belyser dette problemet.

Iherdig of flott politisk arbeide de siste dager har imidlertid fått Byråden på bedre tanker. Les mer om denne glade nyhet i Akerposten.no av 7. desember. Dette kan bety at avtalen i Oslopakke 3 står ved lag og at KVU fra 2016 nå er endelig og at kvalitetsarbeidet med KVU kan ferdigstilles og publiseres. Kan vi håpe på at tunnelarbeidet kan starte i 2019?

Røa, mars 2017

Ny konseptvalgutredning (KVU) datert januar 2016 er ferdig. Den utreder 6 alternativer. Du kan lese hele rapporten her. Det gjenstår en kvalitetsutredning på denne og mye politisk spill før vi ser de endelige konsekvenser.

En enkel fremstilling av de 6 alternativer kan du se her.

På vårt årsmøte 27. april 2017 i Røa Kirkes Menighetsal vil Røa-tunnelen bli presentert av representant(er) fra Rådhuset.

 

 

Røa, februar 2016


Denne saken har vært diskutert i mange år.

I 2013 la Oslo kommune ut anbud for en konseptvalgutredning:
«Anskaffelsen skal dekke behov for konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelse av Konseptvalgutredning for eventuell Røatunnel. Hensikten med en konseptvalgutredning er å sikre at investeringsbeslutninger i Oslo kommune underlegges reell politisk styring og at de beste løsningene for kommunen velges. Denne KVUen er en politisk bestilling fra Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS). Røa belastes av gjennomgangstrafikk langs Griniveien/Sørkedalsveien. Bestillingen peker på ønske om byutvikling og gode byrom for syklende og gående samt lav ulykkesrisiko. Utredningen skal ta for seg konseptuelt forskjellige løsninger for Røa sentrum, for å bedre situasjonen. Forskjellige tunnelalternativer må sees i forhold til «dagalternativ»

KVU er levert til Oslo kommune, og første forslag til kvalitetssikring av KVU ble returnert fra Byrådet til fagavdelingen. Nytt forslag til kvalitetssikring antas å bli godkjent i disse dager (våren 2016), og legges så ut på anbud. Da vil KVU bli offentliggjort.  Svar på kvalitetssikringen antas å foreligge sommer 2016. Så om vi legger til litt slingringsmonn, kan vi ved årsskiftet 2016/2017 kanskje kunne lese kvalitetssikringensrapporten. Deretter ny politisk behandling

Leder for Røa Vels tunellprosjekt er Einar Hannisdal - se styret for kontaktinfo..


Røa 4. mars 2014

Tunnelen er gjenstand for en ny utredning - en KVU - Konseptvalgutredning. Møte med interessenter på Røa fant sted 4. mars 2014. Dette kan ligne på en ny start for å sikre gode løsninger for Røa.

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) gir Bymiljøetaten (BYM) i oppdrag å utarbeide

konseptvalgutredning (KVU) for Røatunnelen i henhold til Oslo kommunes krav og retningslinjer.

Som en del av dette arbeidet skal det gjøre en situasjons- og behovsanalyse. I den forbindelse ble

sentrale interessenter til et møte/arbeidsverksted for å få innspill til beskrivelse av situasjon, samt

definering av behov og mål for fremtidige trafikkløsninger på Røa.

Røa belastes i dag av gjennomgangstrafikk langs Griniveien/Sørkedalsveien. Det er et ønske om

byutvikling og gode byrom for syklende og gående, samt sikre lav ulykkesrisiko i området.

Utredningen skal ta for seg konseptuelt forskjellige løsninger for Røa sentrum, der ulike

tunnelalternativer ses i forhold til løsningsalternativer i dagen. I følge kravspesifikasjon er tiltaket

tenkt å dekke en rekke behov.
Gamle saker:Røa Vel står på for Røa Tunnel!

Røa Vel har over mange år arbeidet for å for få besluttet bygging av en Røa-tunnel. Etter bygging av ny og effektiv bro over Lysaker-elven ved Grinidammen i 1975, økte trafikken til og fra Bærum dramatisk. Trafikk-situasjonen over Røa ble straks uholdbar og "Røa-tunnelen" har siden vært et tema.

Etter realisert bymessig fortetting av Røa sentrum, er trafikk-situasjonen blitt katastrofal og berører mange flere mennesker enn tidligere

Etter at Røatunnelen nå har vært på en tilsynelatende sikker plass i Oslopakke 3 med antatt anleggs-start i år 2014, har nå vegvesenet bragt inn ny usikkerhet for vårt nærmiljø. Kostnadssprekk i Oslopakke 3 vil, uten ekstra finansiering, medføre behov for prioritering i tid og omfang. I denne sammenheng har vegvesenet satt Røatunnelen til lav prioritet. I løpet av mai 2012 skal Oslopakke 3 opp til ny politisk behandling.

Røa Vel vil i tiden frem til mai arbeide med politiske myndigheter for å sikre at tidligere politiske vedtak blir gjennomført, og at grunnlaget for bymessig fortetting av Røa blir oppfyllt. 

Griniveien mot Røa-krysset en vanlig vinterdag 2005-2006

Griniveien mot Røa-krysset en vanlig vinterdag 2005-2006

Linker
 

Noen linker nedenfor er fallt ut. Det jobbes med å gjennopprette disse.

Oslopakke 3
Vegvesenets hjemmeside
Link

Røa tunnel nå
Aksjonsgruppens hjemmeside
Link

Statens veivesen
sin foreløpige vurdering av OP3 01.10.2006.
link

Oslopakke 3
Presentasjoner og materiale fra Styrings-gruppens pressekonferanse  29.05.2006
Link

Statens veivesen sin omtale av Røa-tunnelen april 2005.
Konsekvensutredningen
 Link

Historikk

 

Linker nedenfor er fallt ut. Det jobbes med å gjennopprette disse.

 • 13.03.2012 Veivesenets presentasjon til politisk referansegruppe (link)

 • 21.12.2011 Grunnlag for Langsiktige Prioriteringer Oslopakke 3 (nedprioritering av Røatunnelen) (link)

 • 15.02.2008 Vedtak i Stortinget, bompengefinansiering av Oslopakke 3 (stortingsproposuisjon 40 Om Oslopakke 3 trinn 1). (link)

 • 14.12.2007 Konseptvalg utredning i regi av Jernbaneverket og Statens vegvesen, en alternativ utredning til den som ble gjort av Oslopakke 3 gruppen (link).

 • 06.09.2007 Feiring av Oslopakke 3 i anledning kommunevalget høsten 2007. Deltagelse av sentrale riks- og lokapolitikere. (link)

 • 14.03.2007 Navarsete varsler stortingsproposisjon om Oslopakke 3 høsten 2007 (link)

 • 23.11.2006 Tunnelkommiteen arrangerer møte med Rune Gerhardsen i Essostasjonen på Røa (link)

 • 03.03.2006 Etter gjennomgang av høringsuttalelser kommer Plan og Bygningsetaten i Oslo med en klar anbefaling om lang tunnel (link)

 • 04.01.2006 Tunnelkommiteen sender brev til alle medlemmer av styringsgruppen for Oslopakke 3 for å sikre at besluttninger blir fattet på bakgrunn av mest mulig korrekt informasjon. (link)

 • 22.12.2005 Tunnelkomiteen arrangerer møte med formannen i styringsgruppen for Oslopakke 3, Peter N Myhre (Esso-stasjonen på Røa)

 • 15.12.2005 Informasjon om at Røa-tunnelen er i ferd med å tape i Oslopakke 3 forhandlingene gjør at Røa Vel ved tunnelkomiteen beslutter å gjennomføre aksjoner for å få lys på trafikk-problemene på Røa.
  Aksjon ble igangsatt med utdeling av informasjon til bilister i kryssene mellom Griniveien og Ekraveien, Vækerøveien og Sørkedalsveien. Aksjonen resulterte i stor publisitet i radio, TV og aviser.

 • 1.05.2005 Røa Vel's kommentar til konsekvensutredningen (link)

 • 2005: Konsekvensutredningen blir ferdig. Statens veivesen anbefaler kort løsning (billigste), med sikte på gjennomføring etter 2015.
  Høringsuttalelser fra bydel, Røa Vel samt beboere reagerer sterkt på anbefaling fra SVO og går inn for lang tunnel. (link)

 • 2005: Nasjonal transportplan prioriterer heller ikke Røa tunnelen i perioden 2006 – 2015.

 • 2004: Oslo kommune godkjenner reguleringsplan for stor fortetting av Røa sentrum. Mot sterke protester fra bydelen ble dette vedtatt uavhengig av vedtak om utbygging av Røa tunnelen. (link) (Se forøvrig egen sak "Reguleringsplan Røa)

 • Juni 2004 Arbeidet med "Oslopakke 3" startes. (link)

 • 2002: Det blir klart at Røa tunnelen ikke er er tatt med som prioritet prosjekt i ”Nasjonal Transportplan” for perioden 2002 – 2011. For å muliggjøre start av regulering blir likevel arbeid med Konsekvensutredning startet.

 • 1998: Statens vegvesen fikk utarbeidet ”Forprosjekt Røatunnelen”

 • 1997: Røa tunnelen nedprioritert og heller ikke tatt med i ny veiplan 1998 – 2007 (Oslopakke 2)

  • Oslo bystyre påla staten veivesen å sette i gang reguleringsarbeide med Røa tunnelen med sikte på ferdigstillelse tidligs mulig i planperioden.

 • 1991: Veisjefen lover midler til utredning av Røa tunnelen med sikte på presentasjon for Stortinget våren 1993

 • 1990: Byplankontoret sier i brev : ” Vi betrakter bygging av tunnel som en forutsetning i den videre planleggingen av et lokalsenter på RØA”

 • 1988 (Januar): Røa tunnelen innlemmes i Oslopakke 1" og bompengeringen rundt Oslo er et faktum

 • 1988: Veidirektoratet og Byplankontoret besluttet med bakgrunn i møter med Røa Vel å planlegge ressursbruken for å legge forholdene tilrette slik at reguleringsarbeidet for tunnelinngangene kan gjennomføres så raskt som mulig. Imidlertid ble det fremhevet at selve reguleringsarbeidet ikke kunne startes før Stortinget har vedtatt bompengefinansiering for Oslo og Akershus. Stortingets vedtak forventet å bli fattet i vårsesjonen 1988.

 • 1981: Utredningen ”Transport vest” konkluderer med at Griniveien kommer til å bli en av hovedinnfartsårene til Oslo. Røa Vel , v/ Taugbøl & Øøverland legger frem utredninger med planforslag for en tunnel forbi RØA

 • 1980: På grunn av trafikkforholdene som er oppstått, legger byplankontoret frem ”FORSLAG TIL EGULERINGSPLAN FOR DEL AV GRINIVEIEN OG EKRAVEIEN, RØA-sak 31”. I en protokolltilførsel nevnes Røa-tunnelen her første gang offisielt som løsningen på de trafikkproblemer alle visste ville komme.

 • 1975: Ny bro blir over Lysakerelven blir innviet. Målsetningen var å lette adkomsten fra Bærum samt å avlaste Bærumsveien.