Julenummeret av Tett På

Julenummeret av Tett På

20.12.21 00:00 av Olav Ødegård

I julenummeret kan du lese om aldersvennlige tiltak. Gode sittebenker i lokalmiljøet er til rekreasjon for både gammel og ung. Parkbenker og beplantning har alle glede av. Lurer du på hva Bogstad Skogpark er? I bladet får du svaret. Får vi noen gang en løsning på utbyggingsfloken i Røa sentrum eller er det en uløselig knute? Håpet om en politisk løsning er større enn noen gang. Sist, men ikke minst kan du lese om vellets brukerundersøkelse. Vi har fått verdifull tilbakemelding fra beboere på Røa. God lesning!

Les mer
Fremkommelighet i hålketiden

Fremkommelighet i hålketiden

20.12.21 16:03 av Olav Ødegård

Røa Vel sørger for fremkommelighet i denne hålketiden. Alle våre snarganger og smett er nå glasert og ufremkommelig uten piggsko. Derfor har vi utplassert sandkasser og ordner med strøing slik at det skal være mulig å benytte disse gangveiene på dette føret. Vi har også satt opp rekkverk på de mest utsatte stedene slik at man har noe å klamre seg til der det oppleves som skumlest. Snargangene har til nå ligget badet i mørke om vinteren. For å bøte på dette har vi nå montert lys slik at veiene skal føles tryggere å ferdes på.

Les mer
POLITISK LØSNING PÅ RØA SENTRUM I SIKTE?

POLITISK LØSNING PÅ RØA SENTRUM I SIKTE?

22.11.21 10:28 av Olav Ødegård

På folkemøtet i Deichman Røa torsdag 18. november ble det holdt flere engasjerte innlegg om den videre utbyggingen i sentrum. I tur og orden fikk vi presentasjoner av leder av Røa Vel Anne Bjørnebye Vik, bydelsleder Yngvar Husebye, Reell Medvirkning (Røa Senter) ved Camilla Dukfos og prosjektleder Svartdal fra Skanska. Disse kan du se i vedlegg.

Les mer
Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

30.09.21 01:00 av Svenn Erik Forsstrøm

Vellet har i flere år arbeidet for få utbyggerne, politikere og myndigheter til å enes om en helhetsplan som også tar hensyn til Røas tradisjoner, identitet og kulturhistorie samt vektlegger hele Røas befolknings behov for mobilitet, åpne grønne rom og møteplasser. Tre store utbyggere arbeider pt med konkrete planer for bolig- og næringsutvikling på nordøst og sydøst siden av Røa krysset. Vellet mener også at all utbygging her må koordineres i tid for kortest mulig byggetid, minst mulig forurensning og færrest mulige fysiske stengsler i sentrum.

Les mer
Høstnummeret av Tett På er kommet!

Høstnummeret av Tett På er kommet!

07.09.21 15:38 av Olav Ødegård

Her kan du lese om vellets innspill til revisjon av Småhusplanen som gjelder mange eiendommer i vår bydel. Vi har også fått penger som skal brukes til en aldersvennlig satsing på våre uteområder. Les også om hvordan sameiet Røa Bad holder området rent for søppel, og hva kommer i stedet når Essostasjonen i Røakrysset blir revet?

Les mer
Røa Vels innspill til revisjon av Småhusplanen

Røa Vels innspill til revisjon av Småhusplanen

13.07.21 01:00 av Olav Ødegård

Småhusplanen (S-4220) styrer hvordan det kan bygges og fortettes på eiendommer som er omfattet av planen. Den legger også begrensninger på hvor mye det er lov å bygge på eiendommene. En betydelig andel av Røas innbyggere bor innenfor Småhusplanens virkeområde. Plan- og bygningsetaten (PBE) har varslet at Småhusplanen skal revideres, og kommunen har i den anledning invitert til innspill og merknader innen 16. august. PBE vil så utarbeide forslag til ny reguleringsplan i løpet av 2021 og har planlagt en høringsrunde i begynnelsen av 2022. Politisk behandling i bystyret er planlagt høsten 2022. Styret i Røa Vel har drøftet erfaringer med Småhusplanen og gitt sine innspill som du kan lese her. Bildekilde: Veiviseren.no. Småhus i regi av Sandnes kommune.

Les mer
Informasjon om høyspentkabler og ny vannforsyning

Informasjon om høyspentkabler og ny vannforsyning

27.05.21 11:17 av Olav Ødegård

Vann- og avløpsetatens prosjekt "Ny vannforsyning Oslo" skal arbeide med å trekke høyspentkabler de neste ukene. En av de to kablene vil gå fra Røa trafostasjon til anleggsplassen på Husebyjordet. Vedlagt er informasjon om arbeidet som kan være nyttig for vellets medlemmer å vite om. Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe. Bydelskoordinator Kristian Bjelland er kontaktperson for naboer til prosjektet, og henvendelser kan rettes til ham. Med vennlig hilsen Anine Falsen kommunikasjonsrådgiver +47 911 94 767 Vann- og avløpsetaten Kommunikasjonsseksjonen oslo.kommune.no Sentralbord: 23 44 00 00

Les mer
Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

16.04.21 01:00 av Olav Ødegård

Årsmøtesakene ble lagt ut på vellets hjemmeside og sendt ut til medlemmene 16. april. Det ble satt 14 dagers frist for tilbakemelding innen 30. april 2021. Ved fristens utløp var det ikke innkommet kommentarer til sakene eller nye forslag. Sakene er derfor vedtatt som innstilt. I vedleggene finner du årsmøtesakene og protokoll fra årsmøtet.

Les mer
Årets første nummer av Tett På

Årets første nummer av Tett På

12.03.21 09:40 av Olav Ødegård

I årets første nummer kan du lese sesong 40 i dokuserien om Røatunnelen. Vellet introduserer videre det nyopprettede Røa MobilitetsForum som ser på hvordan vi kan forene interessene til og forbedre samspillet mellom myke og harde trafikanter i vårt område. Vi presenterer også alle grønne lunger prosjektene våre i bogstadområdet som går under navnet Bogstad Ring.

Les mer
Styrets uttalelse om forslag til ny parkeringsnorm

Styrets uttalelse om forslag til ny parkeringsnorm

09.03.21 00:00 av Olav Ødegård

Styret i Røa Vel har i sitt høringssvar til forslaget om nye parkeringsnormer lagt vekt på at trafikk inn og ut av Røa sentrum må legge til rette for trygg og god mobilitet for myke trafikanter, og at nye løsninger må prioritere disse. Samtidig må det erkjennes at privatbilen står sterkt hos mange og at den vil være viktig også fremover. Her kan du lese hele uttalelsen.

Les mer
Vil du bidra i styre og stell på Røa?

Vil du bidra i styre og stell på Røa?

01.03.21 00:00 av Olav Ødegård

I april 2021 er det på nytt årsmøte for Røa Vel som også i år vil bli digitalt. En viktig del av årsmøtet er å ønske nye styremedlemmer velkommen samtidig som vi takker utgående styremedlemmer for innsatsen. Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen hvis du tror du kan dele noe av din fritid med Røa Vel og har lyst til å bidra i lokalmiljøet vårt: Bjørg Tennum Sandvei 480 04 854 eller Jan T. Herstad 905 55 383.

Les mer
Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

23.02.21 00:00 av Olav Ødegård

På initiativ fra Røa Vel er Røa MobilitetsForum (RMF) opprettet. Forumet, som er et organ uavhengig av vellet, arbeider med en helhetsplan for hvordan mobiliteten i vid forstand kan gjøres bedre, sikrere og mer effektiv i røaområdet. De ønsker innspill fra beboere og brukere av Røa. Spørsmålet er: Har du forslag eller idèer til forbedringer på en eller flere konkrete strekninger som du kjenner godt? Bli med på denne forslagsdugnaden som går i mars måned ved å sende inn til: post@roa-vel.no, eller på Facebooksiden «Røa Mobilitets Forum».

Les mer
Omregulering av turvei i Mærradalen

Omregulering av turvei i Mærradalen

29.01.21 10:13 av Olav Ødegård

Røa Vel arbeider for å få stien ved enden av Røahagan gjennom Mærradalen opp til Ankerveien ved Bogstad Camping omregulert til turvei. Til tross for at dette er den mest benyttede turvei for alle aldersgrupper gjennom hele året, er den ikke regulert til turvei. Røa Vel ønsker å få en konstruktiv dialog mellom berørte etater slik at en omregulering kan skje. Vårt mål er at Bymiljøetaten overtar vedlikeholds- og oppgraderingsansvaret for turveien permanent. Da det er viktig at Gravferdsetaten også kommer med i denne prosessen, har vi sendt vedlagte brev til etaten.

Les mer
Utforming av nye Røa sentrum

Utforming av nye Røa sentrum

11.11.20 00:00 av Olav Ødegård

Arkitekt Gaute Grønmo har laget bilder som viser vellets forslag til bebyggelse av Røa sentrum. Dette handler ikke om trafikkforhold, men om disponering av areal til bygninger og byrom. Se bildene i vedlegget og vurder selv! Her kan du også se en tominutters animasjonsfilm der kameraet vandrer rundt og filmer fra alle tenkelige vinkler. Så snurr film!

Les mer
Røa Vel orienterer om forslag til trafikksanering

Røa Vel orienterer om forslag til trafikksanering

02.11.20 09:06 av Olav Ødegård

Røa Vel har fått en del kritikk på et forslag fra Røa PlanForum (RPF) om trafikksanering i forbindelse med de store utbyggingsplaner som nå foreligger for Røa sentrum. Vi beklager at omtalen av forslaget kunne oppfattes som et vedtatt forslag fra vellets side. To styremedlemmer har trukket seg som følge av at prosessen og forslaget ikke har vært tilstrekkelige forankret og kommunisert. Dette er beklagelig. Trafikksaneringstiltaket er foreslått i regi av Røa PlanForum - og ikke av Røa Vel. Røa PlanForum (RPF) ble etablert av Røa Vel i februar 2018 som et eget prosjekt. Røa Planforum har derfor operert som et selvstendig forum utenom Røa Vel, men har løpende orientert styret i Røa Vel. Røa Vel ser, blant annet i lys av engasjementet rundt trafikkforslaget fra Røa Planforum, behovet for at trafikk- og mobiltetsforholdene på Røa blir gjenstand for diskusjon i et bredere forum som er bedre forankret i befolkningen på Røa. Styret i vellet har derfor nylig vedtatt å ta initiativ til et slik nytt og bredt sammensatt forum. I vedlegget redegjøres det for bakgrunnen for trafikksaneringsforslaget i henvendelsen til Plan-og Bygningsetaten(PBE) i september, og for forholdet mellom Røa Vels styre og Røa PlanForum (RPF).

Les mer
Nytt vannforsyninganlegg på Husebyjordet

Nytt vannforsyninganlegg på Husebyjordet

14.09.20 12:22 av Svenn Erik Forsstrøm

Bydelsoverlegen har gitt støydispensasjon i forbindelse med sprengningsarbeid frem til 14. mars 2021. Et eget informasjonsskriv er sendt beboere i nærmiljøet. Prosjekt Ny vannforsyning holder digitalt informasjonsmøte 10.03.21 fra 18-20:00. Arrangementet på Facebook finnes her: Digitalt informasjonsmøte om Ny vannforsyning Oslo | Facebook 04.03.21 kl. 17:00 har vi digital åpen infodesk, der man kan prate med representanter fra prosjektet om ting man lurer på. Dette arrangementet finner dere her: Digital åpen infodesk | Facebook

Les mer
Det gjelder ditt nærmiljø!

Det gjelder ditt nærmiljø!

10.03.20 14:44 av Knut Fougner

Røa PlanForum (RPF) er et dialogforum i regi av Røa Vel for grunneiere, utbyggere, handelsstanden, lokalpolitikere og Samfunnshus Vest. ​Forumet ble opprettet i februar 2018. Hensikten har vært å få til en helhetsplan for utbyggingen av Røa sentrum, og at Røa sentrum skal bli et godt og funksjonelt sentrum. Vi ønsker fokus på stor bevegelsesfrihet, tilgang på lys og luft, sosiale byrom preget av grønt snarere enn asfalt, og med et bolig- og servicetilbud som er tilpasset ønsker om stedsidentitet, lokale behov og nye teknologier.

Les mer
Vil du være med å styre Røa?

Vil du være med å styre Røa?

06.01.20 22:17 av Knut Fougner

Vil du være med på styre og stell på Røa? 23. april 2020 er det årsmøte for Røa Vel. En viktig del av årsmøtet er å ønske nye styremedlemmer velkommen. Hvis du vil være med på å skape et enda triveligere Røa, ber vi deg kontakte en av oss i Valgkomiteen: Bjørg Tennum Sandvei 48 00 48 54 eller Jan T Herstad 90 55 53 83.

Les mer
Får vi endelig tunnel?

Får vi endelig tunnel?

19.06.19 21:39 av Knut Fougner

Arbeiderpartiet, KrF, Høyre, MDG, SV og Venstre er enige om detaljene for finansieringen og framdriften i Oslopakke 3. Det settes av 175 millioner kroner til Røatunnelen. I forrige uke truet både Høyre og Venstre med å stemme imot det videre opplegget for Oslopakke 3 dersom Røatunnelen ikke fikk oppstartsmidler.

Les mer
Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019

Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019

23.04.19 21:35 av Svenn Erik Forsstrøm

Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019 er ute. Det sendes på epost til medlemmene og legges ut i flere forretninger i vårt område. Du kan lese om årsmøtet 25. april, hvor vi også har invitert Oslo-politikere til å svare på spørsmål om utviklingen. Forøvrig omtales flere viktige saker som vellet jobber med.

Les mer
Byrådet sa nei til Skanska

Byrådet sa nei til Skanska

01.04.19 22:34 av Svenn Erik Forsstrøm

Så kom byrådets svar på Skanska-saken. Det ble avslag på dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. De store utbyggingsprosjektene på Smedhaugen må skaleres ned og nye planer må utarbeides. Skanska må forholde seg til gjeldende reguleringsplan for Røa. Debattinnlegg i Akersposten 30.03.2019 fra Anne Bjørnebye Vik, leder i Røa Vel.

Les mer