Høyspent i Mærradalen

Høyspentmaster i Mærradalen

 

Fase 4 i full gang:

Statnett forteller i ny rapport om fase 4 - Konseptvalgutredning. En svært gledelig melding til oss som har kjempet mot master I Mærradalen. Statnetts utredning foreslår å utbygge trase fra Sogn, hvilket betyr at Mærradalen blir skånet. Statnett vil nå søke om konsesjon på oppgradering av Sognalternativet. Første del av prosjektet vil styrke kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn. En forsterket trase mellom Sogn og Hallingdal vil angivelig komme ganske sent I det store bildet. Merk at den endelige beslutning om Sogn vs. Mærradalen tas under konsesjonsbehandlingen.

Les hele rapporten her (link)


Røa Vel har levert en Høringsuttalelse om Alternativanalysetil Statnett.
Se høringsuttalelsen her >>

Det avholdes folkemøte om høyspentmaster i Mærradalen 16. januar klokken 19:00 på Hovseter skole.
Les mer her >>

Det er startet en Facebook-aksjon mot monstermaster i Mærradalen.
Les mer her >>

Leder av Oslo Arbeiderparti, stortingsrepresentant Jan Bøhler, prioriterer nedleggelse av høyspentlinjene fra Sogn. Det betyr eventuelt at den nye kraftlinjen vil gå gjennom bydelene Ullern Og Vestre Aker.
Les saken >>

Naturvernforbundet har kartlagt artsrikdommen i Mærradalen. Forbundet skriver i sin rapport: Navnet Mærradalen kommer enten av at bøndene i området brukte dalen som hestehavn eller hestegravplass,
eller fra Mariæ dalr (Marias dal) fra middelalderen da munkene på Hovedøya plukket sjeldne urter her. Store deler av dalen er dekket av næringsrike bergarter som lett forvitrer og gir grunnlag for en rik flora. Det er i alt registrert 313 karplanter her, blant annet sjeldne arter som blærestarr og grønnburkne. Her vokser også oslosildre, som er en nasjonal ansvarsart. Mærradalen har et stort innslag av rik løvskog, dette gir gode hekkeplasser og grobunn for føde. Her er et rikt fugleliv. Kanskje ser du spurvehauk på jakt etter smådyr på veien? Så mange som 68 ulike fuglearter er kartlagt i Mærradalen.
Les rapporten her >> 

Sentralnettet, som transporterer strøm i og rundt Oslo, er gammelt.  Nettet må fornyes og forsterkes for å møte framtidas krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Statsnett vurderer to alternativer: Røa/Mærradalen eller Sogn.
Les mer om Statsnetts planer her >>