Fossumutbyggingen

Røa Vel støtter initiative fra en rekke organisasjoner som er opptatt av å redusere negative sider ved den skiserte utbyggingen. Røa Vel er i første rekke opptatt av de trafikale problem knyttet til en ny by på Fossum med 2000 boliger. Røatunellen vil kunne bli en viktig brikke i dette planarbeidet.

Vi ber deg som leser på eget initiative følge med og gi din støtte der det trenges.


Budstikka følger opp - se siste innspill fra 7 mars 2017Planer om utbyggingen ble lagt ut på høring 24. august 2015

Følg på saken under Bærum kommune under denne link

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) leverte sin høringsuttalelse til Bærum kommune 16. oktober Inkludert i sitt svar følger også to notater: konsekvenser for den fredete Bogstad Gård av historikker Truls Aslaksby og konsekvenser for biologisk mangfold av professor dag Hessen og leder i NOV Georg Reiss.

Dokumentene finner du her:

Følgebrev
Høringsuttalelse
Notat vedr Bogstad Gård
Notat vedr biologisk mangfold


Innspill fra Fossum Naboutvalg  - 31. aug. 2014:

Reguleringsplanen - fremdrift

Bærum Kommune har informert oss om at reguleringsplan for Fossum tidligst blir lagt ut på høring i oktober 2014.

Utvidelse av planområde

I juni sendte Bærum Kommune ut varsel om at planområdet for områderegulering av Fossum blir utvidet. Områdereguleringen inkluderer nå Fossumveien og Griniveien frem til Vollsveien. Begrunnelsen er behovet for bedring av infrastruktur med kollektivfelt, kryss mot Griniveien og mulighet for forbedring av gang/sykkelvei og støyskjerming. Dette er positive signaler og i tråd med våre innspill så langt. Hvis du vil lese mer om vårt og andres høringssvar se informasjon på https://www.facebook.com/fossumutbygging.

Støtt oss i å begrense Fossumutbyggingen

En massiv utbygging, såkalt «Byen i Marka», med 2000 boliger vil få store negative konsekvenser for området. Vi vil gjøre det vi kan for å påvirke prosessen slik at omfanget blir på et akseptabelt nivå. I den forbindelse har vi i boliggruppene langs Fossumveien i samarbeid med Naturvernforbundet, Bærum Natur- og Friluftsråd og Eiksmarka Vel laget et opprop der vi oppfordrer alle å underskrive. Send også link videre til venner og bekjente! Hver eneste underskrift vil hjelpe oss i å oppnå dette.
Gå inn her: http://www.opprop.net/fossumutbygging.


Fossumområdet sett fra Holmenkollen. Jordene til Høyre er også del av plane. Foto: Karl Braanaas

Fossumområdet sett fra Holmenkollen. Jordene til Høyre er også del av plane. Foto: Karl Braanaas